หน้าแรก   /  โครงสร้างหน่วยงาน

ผู้บริหารสายศูนย์ธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม

ผู้จัดการสายศูนย์ธุรกิจ

นางสาวศุภพร พัวพันประสงค์

รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาววรรทนี หอมชู

รองผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการ