หน้าแรก   /  โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายธุรกิจบริการ แผนกบริหารธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

น.ส.มนัญชยา จันทรังษี

หัวหน้าแผนกบริหารธุรกิจ

น.ส.ภคมณ รุ่งโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้จัดการ
ศูนย์อาหารและร้าน i-Mart

นายสุขสันต วัฒนสุนทร

ผู้จัดการ
ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้

น.ส.พัชราภรณ์ สุริยา

เจ้าหน้าที่
ธุรกิจร้าน i-Mart

นายสิทธิพร เกาหวาย

หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
เครื่องปรับอากาศ

น.ส.มลฤดี ชาติมนตรี

พนักงาน
แผนกบริหารธุรกิจ

นายสุรชาติ พวงมะลัย

ช่างเทคนิคชำนาญการ
ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้

น.ส.เยาวลักษณ์ มณีเลิศ

พนักงาน
ธุรกิจร้านค้า i-Mart

นายวงศกร ก้องเสนาะ

ช่างเทคนิค

นายมีโชค นาขวัญ

ช่างเทคนิคชำนาญการ
ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้

น.ส.ทิพวัลย์ สงกล่ำ

พนักงาน
โครงการพัฒนาธุรกิจใหม่

นายอภิวิชญ์ เขตจตุรัส

ช่างเทคนิค

น.ส.ปนัดดา อินทชิต

เจ้าหน้าที่
ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้