หน้าแรก   /  โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายธุรกิจบริการ แผนกบริหารศูนย์อบรมสัมมนา

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

นายยุทธพงษ์ ทิพย์เครือ

หัวหน้าแผนกบริหารศูนย์อบรมสัมมนา

น.ส.สุดารัตน์ ดวงผุยทอง

เจ้าหน้าที่
ธุรกิจบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง

น.ส.มันตา สวัสดี

ผู้จัดการ
ร้านกาแฟอเมซอน IRPCT

น.ส.เตชินี ชัยงาม

เจ้าหน้าที่
ธุรกิจบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง

นายชูฉัตร สมานสินธ์

เจ้าหน้าที่
ธุรกิจบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง

น.ส.วิภาพร กุลบุตร

บาริสต้า
ร้านกาแฟอเมซอน IRPCT

นายศรายุทธ เอกพจน์

พนักงาน
ธุรกิจบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง

นางสายัณห์ เจริญวัย

พนักงาน
แผนกบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง

น.ส.บุศรา ไชยวัฒน์

บาริสต้า
ร้านกาแฟอเมซอน IRPCT

นางอนงค์ มีบุญสบาย

พนักงาน
แผนกบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง