หน้าแรก   /  โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ แผนกพัฒนาการตลาด

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

น.ส.มณีวัลย์ หวังเกิดเกียรติ

หัวหน้าแผนกพัฒนาการตลาด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติรส ไพบูลย์สุข

เจ้าหน้าที่
แผนกพัฒนาการตลาด

น.ส.ฐานิดา ฤทธิธาดา

พนักงาน
แผนกพัฒนาการตลาด