หน้าแรก   / ประวัติศูนย์ธุรกิจ

ประวัติศูนย์ธุรกิจ

ศูนย์ธุรกิจ เทคโนโลยีไออาร์พีซี   :  บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

                  ศูนย์ธุรกิจเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัด บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด เปิดให้บริการเช่าห้องอบรม/สัมมนา และจัดอบรม/สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ในรูปแบบ INHOUSE และ PUBLIC ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน  โดยได้รับอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ    กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ภายใต้ระบบการบริหารงานคุณภาพ  ตามมาตรฐาน         ISO 9001:2015