หลักสูตรฝึกอบรม - หลักสูตรด้านความปลอดภัย

+ - 1. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฎิบัติงาน
+ - 2. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต
+ - 3. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ควบคุมงาน
+ - 4. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ช่วยเหลือ
+ - 5. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
+ - 7. หลักสูตรการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
+ - 8. หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น
+ - 9. หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ
+ - 10. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
+ - 11. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
+ - 12. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
+ - 13. หลักสูตรความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่
+ - 14. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน คลังน้ำมัน และระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
+ - 15. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน
+ - 16. หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน สถานีบริการน้ำมัน
+ - 17. หลักสูตรทดสอบไฟฟ้าในอาคารระดับ 1
+ - 18. หลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
+ - 19. หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟฟ้า
+ - 20. หลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้ควบคุมการใช้งานปั้นจั่น ผู้ยืดเกาะวัสดุ ผู้ให้สัญญาณ